Januari 2008

Barbecueplein.nl – Planetenlaan 12 – 5694TP Son en Breugel

Telefoon: +31(0) 499 471568

E-mail: info@barbecueplein.nl

KvK: 17008130

BTW: NL806124179B01

Artikel 1. Toepasselijkheid
 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Barbecueplein.NL met derden (“Koper”) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing. Het door koper accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 2. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Al hetgeen in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Barbecueplein.NL wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Barbecueplein.NL ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen / Overeenkomsten

 1. De prijzen van alle aanbiedingen van Barbecueplein.NL zijn vast gedurende de looptijd van het aanbod, behoudens tussentijdse wijzigingen in B.T.W. tarieven. Barbecueplein.NL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment haar leveringsvoorwaarden te wijzigen.
 2. Bestellingen geschieden door middel van het door koper invullen van een online bestelformulier, of het doen van een bestelling per email, fax, telefoon of post. De bestelling houdt een voor koper bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst in. Het aanbod wordt geacht te zijn gedaan wanneer het Barbecueplein.NL heeft bereikt.
 3. Barbecueplein.NL kan een bestelling binnen 7 kalenderdagen accepteren door middel van een e-mail aan het door koper opgegeven e-mailadres ter bevestiging van de bestelling en (of) door toezending van het bestelde product. Indien de bestelling niet binnen deze termijn op een van de hiervoor genoemde wijzen is geaccepteerd, geldt de bestelling als geweigerd.

Artikel 3. Conformiteit

 1. De beschrijvingen en specificaties van het bestelde product zijn gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het betreffende product. Hiervan kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 4. Prijzen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief B.T.W. en exclusief verpakkings-, verzekerings- en verzendkosten.
 2. Voor verpakking en verzending gelden de kosten zoals vermeld op onze website Barbecueplein.NL.
 3. Alle genoemde prijzen, inclusief die voor verpakking en verzending, gelden slechts voor bestellingen binnen Nederland, en slechts op het tijdstip van de bestelling. Barbecueplein.NL is gerechtigd alle prijzen op elk moment aan te passen, waarmee de daarvoor gehanteerde prijzen automatisch komen te vervallen. Slechts de op het moment van de bestelling vermelde prijzen zijn geldig.
 4. Indien de prijzen in de periode gelegen tussen de bestelling en de levering, c.q. de uitvoering van de overeenkomst stijgen, is koper gerechtigd de bestelling te annuleren of (naar zijn keuze) de overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na mededeling van de prijsverhoging op Barbecueplein.NL.

Artikel 5. Bedenktijd

 1. Koper heeft het recht om -zonder opgave van redenen- de koop binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde product te ontbinden door het doen van een mededeling aan Barbecueplein.NL. Dit recht op ontbinding geldt niet, wanneer koper handelt in beroep of bedrijf, alsmede wanneer de koop zaken betreft als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.
 2. Koper mag met betrekking tot het product ten aanzien waarvan de koop is ontbonden geen handelingen verrichten die (krachtens de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of anderszins) zijn voorbehouden aan de fabrikant of door deze aangewezen personen. Onder deze handelingen zijn onder meer begrepen het verwijderen van verzegelingen, serienummers of vergelijkbare handelingen.
 3. Het recht tot ontbinding geldt niet voor;
  • Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 4. Bij beschadiging of tenietgaan van een product heeft Barbecueplein.NL het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik met als uitsluitend doel het product uit te proberen, en indien hierbij de bij het product behorende voorschriften zijn opgevolgd.
 5. Barbecueplein zal eventuele betalingen binnen 14 dagen volledig retouneren.

Mits de het artikel niet gebruikt is.

Annuleren of wijzigen bestelling

Wilt u een reeds geplaatste bestelling wijzigen of annuleren? Dat kan! Neem dan direct contact met ons op. U kunt ons bereiken op nummer 0499-471568.

Is uw order reeds onderweg? Dan kunt u de bestelling actief weigeren. U geeft dan aan de postbode door dat u het pakket niet wilt hebben. Nadat wij het pakket retour hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om tot een oplossing te komen.

Het annuleren of actief weigeren van een bestelling is kostenloos. Heeft u een pakket eenmaal geaccepteerd bij de postbode, dan zijn de verzendkosten bij een retourzending voor uw rekening.

Artikel 6. Levering en Overmacht

Levering Geschiedt bij ons indien op voorraad binnen 2 á 3 dagen !!

Levering geschiedt door toezending van het gekochte product aan het door koper opgegeven afleveradres.

 1. De termijn voor levering is in de catalogus op de website aangegeven en bedraagt maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen werd. De aangegeven termijnen zijn evenwel indicatief en voor Barbecueplein.NL niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een leveringstermijn is overeengekomen.
 2. Barbecueplein.NL kan te allen tijde de overeenkomst ontbinden indien het bestelde product (tijdelijk) niet verkrijgbaar is, dan wel koper een aanbod doen tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product.
 3. Indien levering onmogelijk is doordat het product (tijdelijk) niet beschikbaar is, wordt koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en betaalt Barbecueplein.NL de koopprijs zo snel mogelijk (en in ieder geval binnen 30 dagen na deze kennisgeving) terug.
 4. Onmogelijkheid van levering wordt zo spoedig mogelijk aan koper medegedeeld, eventueel met een gelijktijdig aanbod tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product. Uiterlijk binnen 30 dagen na voornoemde mededeling betaalt Barbecueplein.NL de koopprijs aan Koper terug, tenzij intussen een nieuwe overeenkomst is gesloten.
 5. Barbecueplein.NL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of vertraagd in behandeling nemen van een bestelling, vertraging in de levering, het uitblijven van levering, of door welke andere oorzaak dan ook, tenzij en voor zover vast is komen te staan dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Barbecueplein.NL.
 6. Bij vertraging in de levering wegens het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het product (of enige andere oorzaak welke niet in de macht van Barbecueplein.NL ligt), wordt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien voornoemde oorzaak 4 weken na het sluiten van de overeenkomst nog voortduurt, kan elk van beide partijen de overeenkomst ontbinden.
 7. Bij levering worden de kosten voor verpakking en verzending apart vermeld.

Artikel 7. Betaling, Opschorting en Verrekening

 1. Levering geschiedt slechts tegen vooruitbetaling of onder rembours. Betaling geschiedt in beginsel op de wijze zoals door koper geïndiceerd bij de bestelling.
 2. In bepaalde gevallen, naar vrije keuze van Barbecueplein.NL, kan aan ondernemingen worden geleverd tegen betaling achteraf of volmacht tot het automatisch (doen) incasseren van de koopsom, vermeerderd met alle bijkomende kosten, doch slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Indien een van deze wijzen van betaling is overeengekomen, is de vordering van Barbecueplein.NL evenwel direct na het sluiten van de overeenkomst opeisbaar.
 3. Alle betalingen geschieden zonder enige vorm van verrekening, inhouding of opschorting, uit welken hoofde dan ook, behoudens indien en voor zover de betreffende vordering van koper door Barbecueplein.NL wordt erkend of deze anderszins is vast komen te staan.
 4. Aan de bestelling kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Barbecueplein.NL.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim, en vanaf die dag een rente van 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het openstaande bedrag.
 6. Barbecueplein.NL is gerechtigd om, indien koper met enige betaling waartoe hij is gehouden in gebreke blijft de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, of deze te ontbinden.
 7. Koper is niet gerechtigd enige verplichting tot betaling of teruglevering op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door Barbecueplein.NL, tenzij beide verplichtingen voortvloeien uit (ontbinding van) dezelfde overeenkomst.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van door Barbecueplein.NL geleverde producten gaat pas over op het moment dat Koper al hetgeen deze op grond van de enige overeenkomst aan Barbecueplein.NL verschuldigd is, heeft voldaan.
 2. Het risico van het product gaat reeds op het moment van de feitelijke aflevering over op koper.
 3. Enige vorm van overdracht, verhuur, verpanding, overdracht tot zekerheid van het product, of enige vorm van verandering aan het product door koper is niet toegestaan zolang koper de eigendom nog niet heeft verkregen, een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Barbecueplein.NL.

Artikel 9. Garantie

 1. Koper is gehouden om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper Barbecueplein.NL daarvan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen bekwame tijd na ontdekking (althans na het moment waarop constatering redelijkerwijze mogelijk was), schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Koper kan er geen beroep meer op doen dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord indien hij de verkoper daarvan niet binnen vooromschreven periode op de hoogte heeft gesteld.
 2. Schade aan het product als gevolg van het in strijd met de voorschriften of deze voorwaarden handelen door koper, bij het inbouwen, aansluiten, bedienen of opslaan van het product, is voor rekening en risico van koper. Voorschriften die in acht dienen te worden genomen betreffen in ieder geval (maar niet uitsluitend) de voorschriften zoals verstrekt door de fabrikant van het product.
 3.  

Artikel 10. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten is Barbecueplein.NL in geval van overmacht gerechtigd, naar haar keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan koper, zonder dat Barbecueplein.NL gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Barbecueplein.NL kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Klachtenregeling

 1. In het geval van een geschil dient de consument eerst contact op te nemen met Barbecueplein.NL, door per post, fax of iedere andere vorm van schriftelijke communicatie zijn klacht uiteen te zetten. Barbecueplein.NL zal binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de klacht deze afhandelen. Wanneer het Barbecueplein.NL niet lukt, of niet lijkt te lukken om de binnengekomen klacht niet binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen zal de consument hier direct schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. Eveneens zal hierbij een schatting worden gegeven van de te verwachten overschrijding van de klachtenafhandeling.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en (transport) schade

 1. Elke aansprakelijkheid van Barbecueplein.NL is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de schade die in vergelijkbare gevallen redelijkerwijs kon worden voorzien.
 2. Indien het product of de verpakking bij levering zichtbare, c.q. merkbare schade heeft, is koper verplicht dit onmiddellijk bij de transporteur te melden en de ontvangst te weigeren. Tevens dient hij onmiddellijk Barbecueplein.NL schriftelijk op de hoogte te stellen van deze schade.
 3. Verborgen gebreken dienen, na hun ontdekking, onmiddellijk en schriftelijk aan Barbecueplein.NL te worden gemeld.

Artikel 13. Privacy

 1. Barbecueplein.NL behandelt alle gegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Alle door kopers verstrekte gegevens worden uitsluitend door Barbecueplein.NL gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Barbecueplein.NL noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar onze website www.Barbecueplein.NL onder “Privacy”.

Artikel 14. Overige Bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen voor een door Barbecueplein.NL vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.
 2. Barbecueplein.NL is gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het door koper opgegeven adres.
 3. Barbecueplein.NL is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
 4. Op alle overeenkomsten met Barbecueplein.NL en alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Daarnaast kan de consument zowel als Barbecueplein.NL een eventueel geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, indien en voor zover hij eerst het geschil aan de andere partij heeft medegedeeld. De behandelwijze van een klacht voor de Geschillencommissie Thuiswinkel geschiedt conform de ter zake geldende geschillenregeling.

Zie algemene voorwaarden AfterPay